Prosedur Penilaian

Prosedur Penilaian

  1.  Guru melaksanakan penilaian denganmengacu pada indikator yang hendak dicapai.Penilaian dilakukan seiring dengan kegiatanpembelajaran
  2. Cara pencatan hasil penilaian hariandilaksanakan sebagai berikut:

v  Catat penilaian dalam kolom penilaianperkembangan anak dalam rencana kegiatanharian.

v  Bila anak dalam melaksanakan tugas selaludibantu guru, maka pada kolom penilaian diberitanda bulatan kosong (o).

v  Anak yang sudah melebihi idikator denganmampu melaksanakan tugas tanpa bantuan, makapada kolom penilaian dituliskan nama anak dantanda bulatan penuh ( • )

v  Jika semua anak menunjukkan kemampuansesuai dengan indikator yang tertuang dalamRKH, maka pada kolom penilaian ditulis kata“semua anak” dengan tanda check list ) misal:semua anak

  1. Hasil catatan penilaian yang ada dalam RKHdirangkum dan dipindah kedalam formatrangkuman penilaian perkembangan anak didik.

v  Apabila hasil penilaian dalam satu bulanlebih cenderung memperoleh bulatan penuh, makahasilnya menjadi bulatan penuh pada rangkumanbulanan dengan selalu memperhatikan prosesperubahan perilaku dan kemampuan dalampembelajaran.

v  Apabila hasil penilaian pada perkembangananak dalam satu bulan cenderung memperolehbulatan kosong, maka hasilnya akan dipindahkanbulatan kosong pada rangkuman bulanan.

v  Apabila hasil penilaian cenderung seimbangperolehan bulatan penuh dan bulatan kosong,maka hasilnya berupa tanda check list yangkemudian dipindahkan ke rangkuman bulanan.

v  Data dari buku rangkuman selama satusemester dianalisis dan disimpulkan untukmenetapkan gambaran perkembangan anak yangdideskripsikan dalam laporan penilaian.

Hasil catatan penilaian yang ada dalam RKHdirangkum dan dipindahkan ke dalam satu formatrangkuman penilaian yang mencakup bulanan dansemester. Untuk menunjukkan ketercapaianindikator selain menggunakan simbol bulatanpenuh, kosong dan check list, guru dapatmenggunakan simbol lain, seperti bintang(= , , )